அவள் அப்படிச் சொன்னது எனக்கு சரியாகப் படவில்லை!

அவள் பணக்காரப் பத்தினியாகவுமில்லை….

சீமாட்டியாய் இருந்து
பரத்தையாகவுமில்லை….
 
மண் தின்ற உடம்பை
மனிதர்கள் தின்னட்டுமே!
என்று அவள் அப்படிச்
சொன்னது எனக்கு
சரியாகப்படவில்லை
 
அவள் சொல்லும் மனிதர்கள்-
அவளை
மனுசியாகவே பார்க்கவில்லை….
போகப் பொருளாகத்தானே பார்த்தார்கள்.
அவள்
அப்படிச் சொன்னது
எனக்கு சரியாகப்படவில்லை……..
 
தன் தொழில் தர்ம்ம் காக்க-
மனிதர்களை மண்ணைவிட
மேலானவர்களாக ஒப்பிடுகிறாளே!
 
பல உடலோடு படுத்து
அந்த உடல்தரும் வேக்காட்டைப் பெற்று-
நோய் வாய்ப்பட்டு இறக்கும்போது…
அந்த மேலான மனிதர்களா தாங்குகிறார்கள்?
மண்தானே தாங்குகிறது.
 
மண் தின்ற உடம்பை
மனிதன் தின்னட்டுமே
என்று அவள் அப்படிச்
சொன்னது எனக்குச்
சரியாகப்படவில்லை.
நன்றி – வலிப்போக்கன்.
color
படுத்து எழுந்து 
பசிதீர்த்துக் கொண்டவன் –
பறைசாற்றுகிறான் உன்னை …..

மிதமாய் சொல்லும்போது 
விபச்சாரி.

 
நாகரிக மொழிகளில் 
விலைமாது, பரத்தை.
 
வசைபாடும்போது 
தேவடியாள்.
வசதிகேற்றாற்போல் வைத்துக்கொண்டான் 
வார்த்தையிலும்..படுக்கையிலும்..
நன்றி- படைப்பாளி.
Advertisements