கொடியும் குண்டூசியும்….

சட்டையின்றித் திரியும்
எமது இந்தியக் குழந்தைகளுக்கு….

நீங்கள் தரும் கொடியும் குண்டூசியும்
எதற்கென்று தெரியவில்லை.

L

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s