எவனாவது கேட்டதாகக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா?

இந்த வாக்காளர் பட்டியலால் யாருக்கு என்ன பிரயோஜனம்?

யார் யாருக்கு ஓட்டு இருக்கு, எவ்வளவு கொடுக்கலாம் எனக் கணக்குப் போடும் அரசியல்வாதிகளுக்கு மட்டுமே இது வசதியாக இருக்கிறது…

உயிருக்குப் போராடும் நேரத்தில்….

அறுவைச் சிகிச்சையின் போது….

செலுத்தப்பட்ட ரத்தம் எந்த சாதிக்கரனுடையது என்று-

எவனாவது கேட்டதாகக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா?

Advertisements

One comment on “எவனாவது கேட்டதாகக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s