இல்லாமல் இருக்க…. இனிமேலாவது பழகிக் கொள்ளுங்கள்!

 

மின்சாரம் என்கிற ஒன்றை….

நம்முடைய பேரப்பிள்ளைகள் காலத்தில்,  பெயருக்குக்கூட இல்லாமல் செய்துவிடுவார்கள் போலத் தெரிகிறது இந்த அரசியல் வியாதிகள்.

நம்முடைய தாத்தாக்களும் பாட்டிகளும் அவர்களது காலத்தில் கரண்டு இல்லாத கதையைச் சொல்லி, அதன் கஷ்டத்தை நமக்குப் புரியவைக்கப் பார்ப்பார்கள்.  அப்போது அது புரியவில்லை.

ஆனால், இப்போது அய்யா கலைஞரின் புண்ணியத்திலும், அம்மா ஜெயாவின் புண்ணியத்திலும்- எல்லா இம்சைகளையும் எளிதாகப் புரிந்துகொண்டோம்.

ஒவ்வொன்றாக நாம் இழ்ந்துகொண்டிருக்கிற விஷயங்களில்…. அடுத்தது மின்சாரம்!

அது இல்லாமல் இருக்க…. இனிமேலாவது பழகிக் கொள்ளுங்கள்!

 

 

One comment on “இல்லாமல் இருக்க…. இனிமேலாவது பழகிக் கொள்ளுங்கள்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s