காலக் கொடுமையடா சாமி!

 

இந்தப் படத்திற்கு….

ஏதாவது ஒரு கருத்தை நான் எழுதுவதைவிட-

எப்படியெல்லாம் உங்கள் மனதில் படுகிறதோ….

அப்படியெல்லாம் யோசித்துப் பாருங்கள்!

காலக் கொடுமையடா சாமி!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s