தாய்மை தோற்றுப் போனதா?

 

நடிகைகள்தான் நாய் வளர்ப்பார்கள்….

நீங்களுமா? அடக் கடவுளே…..

பெற்ற குழந்தையை விட- நாய்தான் முக்கியமா?

தாய்மை தோற்றுப் போனதா?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s