காரைத் தூக்கிக் காப்பாத்தப் போய்….

 

காரைத் தூக்கிக் காப்பாத்தப் போய்-

தன்னையே தலைகீழாகக் கவிழ்த்துக்கொண்ட கிரேன்…..

உன்னைக் காப்பாற்ற வந்து- என்னையே நான் கவிழ்த்துக்கொண்ட மாதிரி!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s