அன்பைக் கொண்டு அடித்தால்…..

 

எல்லோருக்கும் தெரிந்தே இருக்கிறது
அன்பைக் கொண்டு அடித்தால் அதிகம் வலிக்குமென்று.
அதனால்தான் உச்சபட்ச ஆயுதமாய்
அன்பை உபயோகிக்கிறோம்!

என்னை மறந்தே தள்ளி இருந்திடத்

துணிஞ்சது சரியா சரியா…..

தன்னந்தனியே என்னைத் தவிப்புல

எரிஞ்சதேன் முறையா முறையா?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s