ஸ்கூல் விளம்பரமா? சினிமா விளம்பரமா?

 

இதென்ன…. ஸ்கூல் விளம்பரமா?

இல்லை…. சினிமா விளம்பரமா?

One comment on “ஸ்கூல் விளம்பரமா? சினிமா விளம்பரமா?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s