அடியே ஜானு…. நீ எங்கடி இருக்கே?

 

பத்து ரூபாய் நோட்டுல

பதினைஞ்சு ரூபாய் செலவுபண்ணி 

ரப்பர் ஸ்டாம்பு வேற….

அடியே ஜானு…. நீ எங்கடி இருக்கே?

 

One comment on “அடியே ஜானு…. நீ எங்கடி இருக்கே?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s