அன்பு…. காதல்…..

 

 

Advertisements

3 comments on “அன்பு…. காதல்…..

  1. காதல் பற்றிய இந்தப் பார்வை கொஞ்சம் வித்தியாசமாயிருக்கே? ஒருவிதம் யோசித்தால் நியாயமான அல்லது தர்க்க ரீதியான கருத்தாகக்கூடக் கொள்ளலாம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s