என்ன பண்ணுவீங்க?

 

 

 

 

கொஞ்சமா முடி இருந்தா…..

இப்படி அயன் பண்ணிக்கலாம்!

இப்படி நீளமா…. இருந்தா….

என்ன பண்ணுவீங்க?

One comment on “என்ன பண்ணுவீங்க?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s