அப்போதும்….. இப்போதும்!

உலக அழகி ஐஸ்வர்யாராய்….

தன்னுடைய கல்லூரிப் பருவத்தில்!

அப்போதும்….. இப்போதும்!

 

2 comments on “அப்போதும்….. இப்போதும்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s