அடி ஒண்ணும் படலியே?

 

நல்லாத்தானேம்மா ஆடிக்கிட்டு இருந்தீங்க….

அடி ஒண்ணும் படலியே?

One comment on “அடி ஒண்ணும் படலியே?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s