சொல்லத் துணிந்து சொல்லை மறந்து……

என் 
எண்ணக் கதவை 
மெல்லத் திறந்து
என்னுள் புகுந்த
செல்லக் கவிதை
நீ தானே…

இதை
சொல்லத் துணிந்து

சொல்லை மறந்து
என்னுள் தவிப்பது
ஏன் தானோ…

உன் 
கள்ளச் சிரிப்பின்
கொள்ளையழகில்
என்னை மறந்தது
சுகந்தானே…

மனம்
அள்ள நினைத்து
உன்னுள் புகுந்து
உள்ளச் சிறையில்
வாழ்ந்தேனே…

One comment on “சொல்லத் துணிந்து சொல்லை மறந்து……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s