இப்போது மறந்தது ஏனோ ?

 

தடைகளைத் தள்ளி நின்று பாருங்கள்…
எளிதாகக் கடந்து விடமுடிய்ம்…

என்பதை……

சிறுவயதில் கற்று கொண்ட நாம்-

இப்போது மறந்தது ஏனோ ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s