உனக்கு இதுதான்…..

Advertisements

One comment on “உனக்கு இதுதான்…..

  1. 2ஜி ப‌ங்கு, மேக்சிம் ப‌ங்கு, விக்கிலீக் வெளியிட்ட‌ க‌ருப்புப்ப‌ண‌ லிஸ்ட், அப்ப‌ல்லோ ப‌ங்கு, வாச‌ன் ஐ கேர், (இப்ப‌வே க‌ண்ணைக் க‌ட்டுதே) இதெல்லாம் எந்த‌ க‌ணக்கு நிதி அமைச்ச‌ரே?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s