உனக்கு அது எவ்வளவோ பரவாயில்லை!

 

டேய் குமரேசா…. படிப்பு விஷயத்துல-

உனக்கு அது எவ்வளவோ பரவாயில்லை!

இந்தியா 2020-ல் வல்லரசாகிவிடுமாம்….

இன்னமும்கூட எல்லோரும் சொல்கிறார்கள்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s