அழகு!…..

 

ரொட்டி ரெடி….

சீக்கிரம் தண்ணி கொண்டுவா!

இதுக்கும் மேலே எப்படிக்கா தொங்கறது?

கொஞ்சம் பொறு- யாராவது வரட்டும்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s